Corona en contributie

Op deze pagina lichten we het betalen van contributie tijdens de lockdown toe

Een onderwerp dat veel vragen oproept is de contributie die de leden betalen om lid te zijn van Turnvereniging Wilskracht. We krijgen regelmatig de vraag of er geen contributie betaald hoeft te worden wanneer er geen turnlessen kunnen zijn vanwege corona maatregelen of wanneer de vervangende lessen (online lessen, buitenlessen) niet gevolgd kunnen worden.

In het kort komt het er op neer dat contributie betekent dat je lid bent van de vereniging, en dat de vereniging tot doel heeft turnlessen aan te bieden voor de leden. Dat betekent NIET dat je per turnles betaalt, een ook NIET dat je niet gevolgde turnlessen niet zou hoeven betalen. Het officiële standpunt van de KNGU is dan ook dat verenigingen hun contributie volledig aan de leden in rekening zouden moeten brengen. Omdat namelijk de kosten doorlopen (lesgevers, extra huur voor de buitenlessen, afdracht aan de KNGU, verzekeringen, etc), ook al kunnen niet alle lessen gegeven worden.

Vooral het doorbetalen van de lesgevers vinden we heel belangrijk. Zij zijn eigenlijk “Wilskracht”; zonder lesgevers geen turnlessen. De lesgevers vallen buiten de regelingen van de overheid. Wij vinden het onze plicht onze lesgevers zekerheid te bieden en betalen daarom onze lesgevers door. Als we dit niet kunnen doen of kunnen betalen houdt Wilskracht op te bestaan en zullen er in de toekomst geen turnlessen meer gegeven kunnen worden.

Anderzijds vinden we het ook wel redelijk om enige korting te geven op de contributie. Voor de contributie van de tweede helft van seizoen 2020 – 2021 dat loopt van 5 februari tot aan de zomervakantie, halveren we de contributie voor de periode waarin er geen turnlessen in de zaal gegeven kunnen worden.

Omdat we nu nog niet zeker weten of de binnenlessen echt op 11 mei kunnen starten wachten we nog even met het innen van de contributie voor de tweede helft van het seizoen 2020 – 2021. We zijn van plan om de contributie eind mei te innen. Nogmaals: dat gaat om de contributie van 5 februari tot aan de zomervakantie. Voor degenen die intussen hun lidmaatschap hebben opgezegd wordt alles naar evenredigheid berekend tot aan de opzegdatum.

1: Juridische definitie

Een vereniging brengt mensen samen in een groep welke gericht is op een bepaald doel. Een vereniging kent geen aandeelhouders maar leden. Een persoon is krachtens een lidmaatschap lid van een vereniging. Aan een lidmaatschap zijn voorwaarden verbonden welke vaak in de statuten zijn beschreven. Tegenover de (al dan niet stoffelijke) voordelen van het lidmaatschap staat de verplichting om contributie te betalen.

2: Praktijkvraag: Mogen leden van sportverenigingen contributie terugvorderen?

Nu de overheid de coronamaatregelen heeft verlengd, blijven ook sportverenigingen langer dicht. Mogen niet-sportende leden daarmee ook hun contributie stop zetten?

We zitten allemaal al weken in zelfisolatie. Als het goed is tenminste. De wekelijkse trip naar het sportveld, dans- of sportschool of andere vereniging lijkt een herinnering uit een ver verleden. Maar de maandelijkse contributie of het lesgeld loopt gewoon door. Dat voelt in bepaalde gevallen wellicht wat scheef. Gevalletje no cure, no pay. Maar de meeste verenigingen zijn natuurlijk zwaar afhankelijk van de contributie van hun leden, om nog maar te zwijgen van de inkomsten uit de kantines.

De meeste leden hebben hart voor hun vereniging en zullen niet zo snel stoppen met het betalen van contributie, wetende dat hun clubje anders in de problemen komt. Maar is het juridisch überhaupt haalbaar om als lid eenzijdig te besluiten geen contributie meer te betalen? Nee, zegt Marjo Vink van juridisch adviesbureau Legal Letters. ,,Menig lid denkt nu misschien dat de inning van contributie niet doorloopt of dat hij geld terug kan vorderen. Maar dat is niet zo. De inning van contributie bij de leden loopt gewoon door. Ook al is de sportclub dicht.”

Wanprestatie
De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. ,,Het is statutair vastgelegd dat je contributie moet betalen. Als lid van een vereniging, ben je akkoord gegaan met de statuten en ben je dus contributie verschuldigd.” Het maakt dan niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken, legt Vink uit. ,,Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten zoals bij een overeenkomst het geval is.”

Belang
Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de club, in overleg met de leden, even stopt met het innen van contributie. ,,Bijvoorbeeld uit coulance omdat er geen activiteiten zijn. Kijk dan even in de statuten wie het besluit over de contributie moet nemen”, zegt Vink. ,,Meestal is dat de algemene ledenvergadering en soms het bestuur. Als het de algemene ledenvergadering is, moet je dus wachten met dat besluit tot dat er weer vergaderd mag worden. Toch moeten leden wel bedenken dat verlaging van de contributie in het belang van de leden zelf is, maar niet in het belang van de club.”

Bron: AD / Marjo Vink van juridisch adviesbureau Legal Letters